Årsmøte for 2018 i ØBK - saksdokumenter

Se vedlegg til høyre for nyheten for tilgang til saksdokumenter.

Utdrag fra vedtektene til ØBK om årsmøtet:

Årsmøte er klubbens øverste myndighet. Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av februar og innkalles av hovedstyret. Regnskapsåret i klubben er fra 1. januar til 31. desember hvert år.

Innkalling til årsmøte gis ved oppslag og i Fosna-Folket minst 2 uker før årsmøte.

1 uke før årsmøte skal dagsorden, årsberetning, regnskap med revisjonsrapport, valgkomiteens forslag til nytt styre, samt eventuelle bilag vedrørende innkomne forslag legges tilgjengelig i klubbhuset.

Årsmøte ledes av klubbens leder eller av en valgt dirigent.

Årsmøte skal behandle de saker som står på dagsorden.

Protokollen fra årsmøte underskrives av 2 dertil valgte møtedeltakere og skal legges tilgjengelig på klubbhuset senest 3 uker etter årsmøte.

Årsmøte skal behandle:

 • Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 • Valg av møtedirigent.
 • Valg av referent.
 • Valg av 2 møtedeltakere til å undertegne protokollen.
 • Registrering av stemmeberettige til stede på årsmøte.
 • Styrenes (Håndball/Fotball og hovedstyrets) beretninger.
 • Revidert regnskap m/revisjonsberetning.
 • Hovedstyrets budsjettforslag for det kommende året.
 • Planlagt aktivitet for det kommende året.
 • Innkomne forslag.
 • Fastsettelse av medlemskontingent.
 • Valg av styrer (Håndball/Fotball og hovedstyre) og valgkomitè.

Årsmøte er beslutningsdyktig med de medlemmer som er til stede, forutsatt at innkalling har skjedd i henhold til disse vedtekter. Ingen har mer enn en stemme, fullmakter tillates ikke.

Alle vedtak og valg avgjøres med simpelt flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i disse vedtekter. Ved stemmelikhet ved vedtak (unntatt valg) avgjør lederen med sin dobbelstemme. Ved stemmelikhet ved valg avgjøres valget ved loddtrekning. Vedtektsendringer krever dog 2/3 flertall av avgitte stemmer.


©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift